"Na pierwszym planie widoczne jest przestronne, jasne pomieszczenie szkoleniowe z panoramicznymi oknami, przez które widać miasto. W centrum pomieszczenia stoi instruktor, wskazujący na dużą, interaktywną tablicę dotykową, na której prezentowane są schematy i przykłady dotyczące zarządzania danymi referencyjnymi, takie jak procesy walidacji, integracji i utrzymania danych. Wokół niego zgromadzeni są uczestnicy szkolenia w casualowych strojach biznesowych, uważnie śledzący prezentację i zadający pytania. Niektórzy uczestnicy używają laptopów i tabletów do notatek i ćwiczeń praktycznych, wskazując na ekranach konkretne przypadki użycia i wyzwania związane z danymi referencyjnymi. Po bokach pomieszczenia rozmieszczone są stacje robocze z dodatkowymi materiałami szkoleniowymi i przykładami danych. Atmosfera jest skupiona, ale przyjazna, z akcentami interaktywności i współpracy, co oddaje nowoczesne podejście do nauki i znaczenie praktycznego zrozumienia zarządzania danymi referencyjnymi w środowisku biznesowym.

Zarządzanie danymi referencyjnymi – najlepsze praktyki

Szkolenie ma charakter szkolenia bazowego na podstawie którego przygotowujemy dedykowane szkolenia dla naszych klientów. Wkrótce uruchomimy szkolenie otwarte. Jeśli jesteś zainteresowany prześlij dane kontaktowe:

  Podaj e-mail i wybierz rodzaj szkolenia.

  Ramowy plan szkolenia:


  Wstęp do danych referencyjnych

  • Definicja i znaczenie danych referencyjnych w kontekście systemów informatycznych.
  • Przegląd roli danych referencyjnych w architekturze systemów.
  • Rozwianie mitu o danych zewnętrznych vs. dane w hurtowni danych.

  Architektury przechowywania i zarządzania danymi

  • Porównanie różnych architektur przechowywania danych.
  • Dyskusja na temat centralizacji vs. decentralizacji słowników.
  • Omówienie zarządzania uprawnieniami i dostępem do słowników.

  Cykl życia danych referencyjnych

  • Najlepsze praktyki dotyczące inicjalnego zasilania słowników.
  • Procesy i narzędzia w cyklu życia słownika, od struktury po dane.
  • Deployment słowników: wdrożenia, narzędzia, najlepsze praktyki.
  • Zasady exportów i udostępniania słowników.

  Typy i charakterystyka słowników

  • Kategoryzacja słowników: sterujące, uprawnienia, kategoryzacje.
  • Struktury słowników: parent-child, listy, podzielone.
  • Znaczenie kategoryzacji w zarządzaniu danymi.

  Wersjonowanie słowników

  • Omówienie metod wersjonowania i ich znaczenie.

  Zarządzanie danymi referencyjnymi w hurtowni danych

  • Typowe kategorie danych referencyjnych w projekcie hurtowni danych.
  • Efektywne strategie zarządzania danymi referencyjnymi.
  • Parametryzacja procesów ETL za pomocą słowników.

  Zarządzanie danymi referencyjnymi, a Data Governance

  • Wprowadzenie do koncepcji Data Governance.
  • Znaczenie Data Governance w zarządzaniu danymi referencyjnymi.
  • Kluczowe procesy w Data Governance: zatwierdzanie, przeglądanie, uprawnienia.

  Master Data Management (MDM)

  • Znaczenie MDM dla danych referencyjnych.
  • Jak MDM wspiera zarządzanie danymi referencyjnymi.
  • Integracja MDM z innymi systemami informatycznymi.

  Wykorzystanie AI w tworzeniu i zarządzaniu słownikami

  • Nowoczesne podejścia do zarządzania strukturą i listami wartości.

  Praktyczne aspekty pracy ze słownikami

  • Strategie na brak słowników: rozwiązania tymczasowe i długoterminowe.
  • Dostarczanie wartości domyślnych: wyzwania i rozwiązania.
  • Refaktoryzacja architektury danych z uwzględnieniem danych referencyjnych.

  Praktyczne zastosowania danych referencyjnych

  • Hurtownie danych, raportowanie, migracje i integracje.
  • Przygotowanie danych do systemów zewnętrznych, poprawa jakości danych.
  • Uwspójnianie słowników w rozległych organizacjach.

  Sesje warsztatowe

  • Ćwiczenia praktyczne z tworzeniem, zarządzaniem i wdrażaniem słowników.
  • Analiza studiów przypadku, od identyfikacji potrzeb po zarządzanie zmianą.

  Podsumowanie i dyskusja

  • Przegląd najlepszych praktyk i pułapek w pracy z danymi referencyjnymi.
  • Otwarta dyskusja: wymiana doświadczeń, pytania i odpowiedzi.