Polityka prywatności

§1
Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez, określonego poniżej, administratora danych, Państwa danych osobowych, jak również wykorzystywania plików cookies.

§2
Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO oraz w związku ze stosowaniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) poniżej przedstawiamy Państwu informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

I – Administrator:

Administratorem Państwa danych jest Sanmargar Team sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Saskiej 103/1, 03-914 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000244506, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 66,500.0 PLN, NIP: PL526-288-17-54 oraz adresem e-mail: listy@sanmargar.com (dalej zwana „ADO”).

II – Cele, kategorie Państwa danych i podstawy przetwarzania:

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:

 • zarządzania Stroną, na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi zapewnienie należytego funkcjonowania Strony – adres IP, dane o sesji, dane o przeglądarce – dane są zbierane automatycznie
 • zapewnienia bezpieczeństwa Strony i innych użytkowników – w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f), który stanowi zapewnienie bezpieczeństwa strony i użytkowników – automatyczne zbieranie adresu IP, nazwy przeglądarki, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego
 • skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 • wysyłania Państwu na adres e-mail, jeśli jesteście Państwo subskrybentem naszego newslettera, informacji o ciekawych wydarzeniach – na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO w związku z wyrażoną przez Państwa zgodą na otrzymywanie takich informacji zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Państwa adresu e-mail.

III – Odbiorcy danych:

 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do firmy hostingowej, jak również podmiotom publicznym lub prywatnym jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazanie danych powyższym podmiotom nastąpi wyłącznie na podstawie umów powierzenia zawartych pomiędzy ADO a powyższymi podmiotami. Wyjątek stanowią podmioty, którym dostęp do Państwa danych osobowych przysługuje z mocy obowiązującego prawa.

IV – Okres przechowywania danych

 • zarządzania Stroną – do czasu utraty dla nas przydatności tych danych
 • zapewnienia bezpieczeństwa Strony i użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych
 • dane przetwarzane w celu wysyłania Państwu informacji o wydarzeniach – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub dezaktywacji newslettera
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 6, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

V – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego (poza obszar EOG).

VI – Państwa prawa:

Uprzejmie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

 • Dostępu do swoich danych i kopii danych,
 • Prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),
 • Prawo do usunięcia danych – jeśli Państwo uważają, że nie mamy prawa ich przetwarzać mogą Państwo żądać ich usunięcia,
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych – możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania uzgodnionych działań jeśli Państwa dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcecie Państwo żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania. Możecie Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do innych celów, w tym również profilowania Państwa danych, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składacie Państwo sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa roszczenia lub że Państwa dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Państwa.
 • Prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam Państwo dostarczyliście na podstawie zgody lub umowy. Możecie je Państwo otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
 • Prawo do wniesienia skargi – od 25 maja 2018 roku, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem będziecie mogli wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
 • W przypadku, gdy Państwa dane są przez nas przetwarzane na podstawie Państwa zgody, możecie Państwo ją w każdej chwili cofnąć, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Pastwa zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

Jeśli będziecie chcieli Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, proszę wysłać żądanie na adres e-mail: listy@sanmargar.com .

VII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 • Podanie przez Państwa danych (adresu e-mail) do wysyłki Państwu informacji o wydarzeniach jest wymogiem otrzymywania od nas zawierającego te informacje newslettera. Bez tych danych nie będzie to możliwe. Możecie Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a my jesteśmy go zobowiązani uwzględnić. Możecie Państwo również w każdej chwili z newslettera zrezygnować poprzez klikniecie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail.
 • Podanie przez Państwa danych (imienia, nazwiska, firmy, adresu e-mail oraz numeru kontaktowego) do wiadomości z formularza kontaktowego bez tych danych nie będzie to możliwe. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody.
 • W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

VIII – Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane w sposób zautomatyzowany przez profilowanie, ale nie będzie to wywoływać wobec Państwa skutków prawnych, ani w podobny sposób wpływać na Państwa sytuację.

§3
Pliki cookies

 • Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptują Państwo poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Państwa urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
 • Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 • Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestrujezachowanie użytkownika na stronie. Wdrożyliśmy anonimizację adresów IP w Google Analytics, dlatego też zbieramy tylko zagregowane, anonimowe dane, czyli takie po których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować poszczególnych osób.
 • Reasumując, na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  – „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  -„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu (do celów statystycznych korzystamy z narzędzia Google Analytics);
  – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies