Obszary zastosowania

Migracja i integracja danych

Rozwiązanie wykorzystujące platformę Metastudio DRM do usprawnienia i optymalizacji procesów migracji oraz integracji danych. Dzięki zastosowaniu Metastudio możliwe jest udostępnienie użytkownikom biznesowym, odpowiedzialnym za poszczególne obszary danych, słowników mapujących kody pochodzące z różnych systemów dziedzinowych oraz definiowanie reguł weryfikujących kompletność danych. Obsługa składni popularnych języków do przetwarzania danych (SQL, SAS4GL, InformaticaTL) pozwala ponadto na zarządzanie procesami ETL wykorzystywanymi podczas migracji.

Raportowanie i hurtownie danych

Zastosowanie Metastudio DRM pozwala na przeniesienie odpowiedzialności za utrzymanie słowników ze służb IT na użytkowników biznesowych, będących faktycznymi interesariuszami. Rozwiązanie wykorzystujące Metastudio DRM w obszarze przetwarzania danych w hurtowni danych, do zarządzania słownikami translacji kodów z systemów dziedzinowych na wartości wymiarów raportowych a także zarządzania słownikami agregacji danych. W obszarze raportowym Metastudio DRM wspiera użytkowników w definiowaniu słowników wymiarów raportowych oraz hierarchii wymiarów.

Jakość danych

Rozwiązanie MDQ, wykorzystujące platformę Metastudio DRM do zarządzania słownikami parametrów kontroli jakości danych w procesach regularnego pozyskania i przetwarzania danych hurtowni danych. Jednym z rezultatów działania rozwiązania jest identyfikacja danych niespełniających narzuconych parametrów jakościowych lub brak ich kompletności. Rozwiązanie pozwala też na automatyczne uzupełnianie danych lub ich poprawę zgodnie z narzuconymi kryteriami.

Kontroling i Finanse

Rozwiązanie wykorzystujące platformę Metastudio DRM do zarządzania planem kont oraz powiązanych słowników sterujących raportami finansowymi, tj. słowników mapujących konta syntetyczne i analityczne na wymiary finansowe. Zastosowanie Metastudio DRM w tym obszarze pozwala na poprawę kontroli nad procesem utrzymania planu kont poprzez możliwość zdefiniowania walidatorów oraz reguł kontroli wartości parametrów oraz zróżnicowania uprawnień do zarządzania poszczególnych atrybutów. Dodatkowo umożliwia zachowanie integralności i spójności pomiędzy planem kont a regułami mapowania.

Data Governance

Wykorzystanie aplikacji Metastudio DRM umożliwia elastyczne zarządzanie katalogiem danych oraz bieżącą jego aktualizację przez zarządców danych. Funkcjonalność Metastudio DRM, oprócz wsparcia w zakresie edycji katalogu danych, oferuje również szereg mechanizmów ułatwiających jego przeszukiwanie. Dzięki powyższemu możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości informacji w całym cyklu życia danych. Rozwiązanie umożliwia ponadto łatwą propagacje informacji o danych wewnątrz organizacji, co z kolei przekłada się na poprawę dostępności, użyteczności oraz integralności danych.

Centralny Katalog Produktów

Jednym z najważniejszych elementów platform ecommerce jest katalog produktów. Metastudio wspiera ten ważny element i ludzi odpowiedzialnych za tworzenie oraz utrzymanie go. Dajemy możliwość przygotowania, edycji i implementacji słowników opisujących kategorie produktowe i wszelkie cechy produktu czy usługi dla biznesu. Słowniki biznesowe mogą być utrzymywane w jednym miejscu przez biznes z uwzględnieniem różnych perspektyw funkcjonalnych w kontekście wielokanałowej sprzedaży i obsługi klienta, popularnie nazywanej architekturą „omnichannel”.

Centralna Kartoteka Klientów

Rozwiązanie wykorzystujące platformę Metastudio DRM do zarządzania metadanymi procesów standaryzacji, czyszczenia i deduplikacji danych. Poprzez interfejs Metastudio możliwa jest edycja reguł czyszczenia i standaryzacji danych, definiowanie reguł odpowiedzialnych za deduplikację danych jak również mapowania danych do wspólnego modelu danych. Dodatkowo dzięki funkcjonalności pulpitów, możliwe jest kontekstowe przeglądanie logów z poszczególnych etapów przetwarzania danych w obrębie CKK

Obsługa danych osobowych

Rozwiązanie Metastudio Customer Data Browser (CDB), wykorzystujące platformę Metastudio DRM to obsługa wniosków RODO i identyfikacja danych osobowych w systemach i bazach informacyjnych. Zastosowanie słowników parametryzujących zapytania oraz strukturę systemów pozwala na żądanie uzyskiwać zakres przetwarzanych informacji w danym kliencie w rozległej sieci systemów informatycznych organizacji.