Metastudio DRM

Została zaprojektowana tak aby sprawnie zarządzać procesami integracji  danych słownikowych w różnorodnych systemach. Architekturę aplikacji przedstawia Fig. 2

Użytkownicy biznesowi i zarządzający danymi mogą centralnie zarządzać słownikami w różnych przekrojach. Metastudio DRM pozwala na przygotowanie, edycję, walidację słowników, walidacje składni w procesach ETL, czyszczenia danych, sterowanie właściwymi słownikami w tworzeniu i uruchamianiu raportów. Aplikacja nie przechowuje danych słownikowych, którymi zarządzamy. Łączy się za pomocą sterownika JDBC do baz, w których słowniki są przechowywane i tam pozwala na edycję i zmiany stosownie do uprawnień nadanych przez administratora. Nie ma potrzeby aby użytkownicy znali języki programistyczne, czy skrypty SQL aby posługiwać się platformą. Aplikacja pozwala na sprawne przejęcie odpowiedzialności za dane słownikowe przez ich właścicieli biznesowych.

Nasz wyspecjalizowany edytor danych referencyjnych i słownikowych działa niezależnie od technologii baz danych. Pozwala na organizowanie słowników i tabel w hierarchiczne struktury, uporządkowane foldery i obiekty. Struktury takie są powszechnie obowiązujące w każdej organizacji, np. plan kont, struktura organizacyjna, obowiązująca struktura sprzedaży, kryteria opisu klientów, kryteria raportowania. Metastudio DRM umożliwia zarządzanie wymiarami analiz (np. segmentacje klientów, klasyfikacje produktów, kanały sprzedaży, MPK), regułami konwersji (mapowania) danych, regułami kontroli i walidacji danych, parametrami sterowania procesów ETL. Opisy produktów i ich struktura od procesu produkcji po udostępnienie partnerom w aplikacjach e-commerce to szczególne sytuacje, w których sprawdza się nasza platforma. 

Metastudio DRM może być łatwo wdrożone w firmie. Wystarczy tylko 4 godzinne szkolenie aby użytkownicy zaczęli posługiwać się aplikacją.

Poniżej przedstawiona syntetyczna tabela zawierająca funkcjonalność i opis Metastudio DRM:.

Funkcja Opis
Rejestracja słowników Rejestracja słowników w centralnym repozytorium Metastudio
Import danych do słownika Umożliwia import danych do słownika zarejestrowanego w repozytorium
Eksport danych słownikowych Umożliwia eksport danych do różnych formatów: xlsx, csv, txt
Edycja danych słownikowych Edytowanie danych w słownikach referencyjnych, w postaci płaskiej siatki danych jak również hierarchii rodzic-dziecko
Widoki użytkownik Prezentacja danych referencyjnych zarówno w postaci płaskiej jak również strukturze drzewiastej, dla słowników z hierarchią typu rodzic-dziecko
Access control Authorization system allowing control of user access level with respect to specific folders and objects of the reference data repository
Kontrola dostępu System uprawnień do folderów i obiektów repozytorium danych referencyjnych umożliwiający precyzyjne dostosowanie uprawnień do struktury organizacyjnej
Wbudowane portlety Portlety w formie parametryzowanych stron inter/internetowych, osadzone w aplikacji, umożliwiające wyświetlanie przykładowo raportów pochodzących z centralnego systemu BI, w powiązaniu z danymi referencyjnymi
Wyświetlanie zewnętrznych portletów Widoki powiązanych słowników i portletów umożliwiające prezentację danych nadrzędnych (np. o pracownikach) w powiązaniu z danymi szczegółowymi (np. karty czasu pracy)
Archiwizacja zmian Automatyczna rejestracja historii zmian wykonywanych na danych referencyjnych
Okresy ważności Obsługa okresów ważności poszczególnych wpisów danych wraz z mechanizmem wykrywania konfliktów zgodnie ze zdefiniowaną strategią zarządzania okresami obowiązywania
Audyt działań Szczegółowy audyt akcji podejmowanych przez użytków, obejmujący takie informacje jak edycja słownika, walidacja, błędy, brak uprawnień, import/eksport danych, import/eksport metadanych, zmiana uprawnień, etc., wraz z IP stacji roboczej użytkownika, jego loginem oraz datą.
Powiadomienia o błędach Harmonogramowanie powiadomień mailowych z raportami walidacji słowników
Rejestr zmian słownikowych Automatyczna rejestracja zmian wykonywanych w słowniku (data/godzina, nazwa użytkownika)
Widoki własne użytkownika Możliwość zmiany przez użytkownika domyślnego widoku słownika, obejmująca takie elementy jako kolejność kolumn, sortowanie, ukrywanie kolumn, grupowanie, zamrażanie kolumn, filtrowanie wyświetlanych danych.
Wykonywanie walidacji słownikowych Definiowanie i uruchamianie walidatorów słownika, które umożliwiają: wykrycie konfliktów w okresach obowiązywania rekordów, sprawdzenie zgodności wartości w kolumnach z powiązanymi słownikami dziedzinowymi, walidację składni kodu SAS4GL, HiveQL oraz InformaticaTL.
Kontrola kolumn Kontrola wartości dozwolonych dla określonych kolumn z użyciem wyrażeń regularnych, list wartości, masek wprowadzania, zakresów dat, etc.
Widoki własne słownika Możliwość dostosowania widoku domyślnego słownika dla użytkowników biznesowych obejmująca: wyświetlanie/ukrywanie kolumn, sortowanie (po jednej lub wielu kolumnach), grupowanie (po jednej lub wielu kolumnach), dopasowanie kolejności i szerokości kolumn, kolorowanie tła oraz czcionek, dostosowanie formatów daty/czasu czy wartości numerycznych (separatory dziesiętne, tysięczne, etc.)
Funkcje dodatkowe Blokada kolumny do edycji Wartości domyślne dla kolumn Warunki selekcji danych przy otwarciu słownika, w tym oparte o listy wartości (stałe lub pobierane z innych słowników) Maski wprowadzania danych Formaty rzutowania danych