Metastudio DRM to centralne zarządzanie danymi referencyjnymi.

Utrzymywanie danych referencyjnych w centralnie zarządzanym rozwiązaniu i udostępnianie ich całej organizacji na potrzeby analiz, parametryzowania procesów biznesowych i hurtowni danych.

Dowiedz się więcej

Metastudio DRM dostępne w katalogu aplikacji IBM Cloud Catalog

Dowiedz się więcej

Pobierz whitepaper Metastudio DRM.

Dowiedz się więcej o funkcjonalnościach Metastudio DRM, zakresie zastosowań oraz referencyjnych projektach.
Pobierz whitepaper

Metastudio DRM w procesach Data Governance

Stosując wersjonowanie metadanych i danych referencyjnych oraz audyt zmian uzyskujesz pełną ścieżkę zmian danych dla celów audytorskich, historycznego i predykcyjnego raportowania oraz kategoryzacji grup danych.

Dowiedz się więcej

Dane referencyjne, metadane i słowniki pod pełną kontrolą.

Problemy i wyzwania czekające firmy związane z aktualizacją słowników i metadanych są zbliżone bez względu na sektor działania. Setki słowników i tabelek jest przygotowywanych w większości przypadków w arkuszach kalkulacyjnych. Ich uzgadnianie oraz przekazywanie do IT, w celu implementacji do systemów, odbywa się najczęściej z wykorzystaniem e-mail. Często powoduje to, że błędne pliki i niezweryfikowane tabele są implementowane do systemów, hurtowni danych, witryn e-commerce czy systemów wspierających produkcję. Skutkuje to różniącymi się wynikami raportów wykonywanych na tych samych danych źródłowych. Nieefektywne zarządzanie metadanymi i danymi referencyjnymi może mieć negatywny wpływ na procesy migracyjne, integracyjne wraz z utrzymaniem spójności w długim okresie czasu. Zacznij efektywnie zarządzać danymi referencyjnymi i metadanymi. Scentralizuj zarządzanie nimi, uzgodnij reguły ich kontroli i walidacji, zacznij je wersjonować, udostępnij innym systemom.

Zobacz, jak zarządzać danymi referencyjnymi za pomocą Metastudio DRM

Metastudio DRM to centralne zarządzanie słownikami, metadanymi i danymi referencyjnymi w rozproszonym środowisku.

Pozwala na import/export, edycję i  integrację wszystkich tabel słownikowych z jednego miejsca w organizacji. W ten sposób pomagamy profesjonalistom od danych oszczędzać czas i zwiększać produktywność w procesach zarządzania hurtowniami danych, systemami BI, PML (product management lifecycle), kontrolingu, atrybutami klientów, centrami kosztów i dekretacją/MPK, itd. Szczególnie ważne jest efektywne wsparcie w procesach wdrożeń i migracji do nowych aplikacji, sprawna integracja informacji i danych z różnych systemów. Ogólną architekturę i miejsce Metastudio DRM w organizacji przedstawia Fig. 1.

Metastudio DRM to wielojęzykowa aplikacja klasy no-code specjalnie zaprojektowana dla użytkowników biznesowych i profesjonalistów od danych celem rozwiązania problemów w codziennej komunikacji i wymianie słowników w firmie. 

Korzyści dla Twojej organizacji

METASTUDIO DRM - KORZYŚCI

Obszary zastosowania

Migracja i integracja danych

Rozwiązanie wykorzystujące platformę Metastudio DRM do usprawnienia i optymalizacji procesów migracji oraz integracji danych. Dzięki zastosowaniu Metastudio możliwe jest udostępnienie użytkownikom biznesowym, odpowiedzialnym za poszczególne obszary danych, słowników mapujących kody pochodzące z różnych systemów dziedzinowych oraz definiowanie reguł weryfikujących kompletność danych. Obsługa składni popularnych języków do przetwarzania danych (SQL, SAS4GL, InformaticaTL) pozwala ponadto na zarządzanie procesami ETL wykorzystywanymi podczas migracji.

Raportowanie i hurtownie danych

Zastosowanie Metastudio DRM pozwala na przeniesienie odpowiedzialności za utrzymanie słowników ze służb IT na użytkowników biznesowych, będących faktycznymi interesariuszami. Rozwiązanie wykorzystujące Metastudio DRM w obszarze przetwarzania danych w hurtowni danych, do zarządzania słownikami translacji kodów z systemów dziedzinowych na wartości wymiarów raportowych a także zarządzania słownikami agregacji danych. W obszarze raportowym Metastudio DRM wspiera użytkowników w definiowaniu słowników wymiarów raportowych oraz hierarchii wymiarów.

Jakość danych

Rozwiązanie MDQ, wykorzystujące platformę Metastudio DRM do zarządzania słownikami parametrów kontroli jakości danych w procesach regularnego pozyskania i przetwarzania danych hurtowni danych. Jednym z rezultatów działania rozwiązania jest identyfikacja danych niespełniających narzuconych parametrów jakościowych lub brak ich kompletności. Rozwiązanie pozwala też na automatyczne uzupełnianie danych lub ich poprawę zgodnie z narzuconymi kryteriami.

Kontrola i Księgowość

Rozwiązanie wykorzystujące platformę Metastudio DRM do zarządzania planem kont oraz powiązanych słowników sterujących raportami finansowymi, tj. słowników mapujących konta syntetyczne i analityczne na wymiary finansowe. Zastosowanie Metastudio DRM w tym obszarze pozwala na poprawę kontroli nad procesem utrzymania planu kont poprzez możliwość zdefiniowania walidatorów oraz reguł kontroli wartości parametrów oraz zróżnicowania uprawnień do zarządzania poszczególnych atrybutów. Dodatkowo umożliwia zachowanie integralności i spójności pomiędzy planem kont a regułami mapowania.

Wspierane technologie

Wdrożenia rozwiązań opartych o Metastudio DRM

Opinie użytkowników

Kluczowym zadaniem hurtowni danych w Banku jest wsparcie procesów związanych ze sprawozdawczością obowiązkową i szacowaniem ryzyka. Wymagania biznesowe powodują konieczność wprowadzania częstych zmian w konfiguracji hurtowni danych. Wymagało to udziału pracowników merytorycznych i IT oraz zajmowało dużo czasu.

Szukaliśmy narzędzia, które pozwoli ograniczyć ryzyko wprowadzenia błędnej konfiguracji przez użytkowników merytorycznych oraz szybko ustalić kto, kiedy i jakie zmiany w parametrach hurtowni wprowadził i jakie miały one konsekwencje dla danych raportowych.

Wybraliśmy Metastudio bo w pełni odpowiadało naszym wymaganiom i jest istotnym elementem architektury hurtowni danych banku.

Metastudio pozwala na intuicyjną pracę z danymi słownikowymi. Rozwiązanie daje możliwość tworzenia zaawansowanych schematów kontroli wprowadzanych danych oraz weryfikacji konfiguracji hurtowni danych na konkretny moment w czasie. Istotną dla nas cechą jest walidacja składni automatycznie wygenerowanych procesów ładowania danych.

Zdzisław Dec
Dyrektor Biura BI, BNP Paribas Bank S.A.

Reorganizacja działalności Banku wymagała od departamentu IT wdrożenia rozwiązań, które pozwalałyby pracownikom merytorycznym na realizację swoich zadań przy minimalnym wsparciu ze strony IT. Dotyczyło to też hurtowni danych, która pełni istotną rolę w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym.

Potrzebne było narzędzie, które pozwoli pracownikom z departamentów biznesowych na samodzielne wprowadzanie zmian w hurtowni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Metastudio zostało wybrane bo najlepiej odpowiadało naszym oczekiwaniom.

Rozwiązanie pozwala na bezpieczne zarządzanie listami wartości, mapowaniem danych i parametrami reguł biznesowych. W razie potrzeby jest wykorzystywane przez użytkowników biznesowych do zasilania hurtowni danych danymi pochodzącymi z plików płaskich.

W przyszłości planujemy w dalszym ciągu minimalizować udział IT w procesie utrzymania hurtowni danych.

Architekt hurtowni danych w Raiffeisen International Bank
< >

Wybrani użytkownicy

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedź się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

X